AMD chuẩn bị tung ra đến 10 vi xử lý trong tháng 4/2022