Card đồ họa RTX 4070 Ti lộ giá trước giờ G, khởi điểm từ 18.8 triệu đồng