Cơ quan quản lý bản quyền HDMI thờ ơ trước việc xuất hiện màn hình HDMI 2.1 "pha ke"