Độc lạ Trung Hoa: Xuất hiện card đồ họa RTX 4090 tản lồng sóc tại Trung Quốc