Giá đất hiếm tăng phi mã, dự kiến giá hàng điện tử sẽ sớm "tát nước theo mưa"