Gigabyte ra mắt dải sản phẩm mới hỗ trợ nền tảng Intel Alder Lake thế hệ 12