Hoa Kỳ đang xem xét áp dụng USB-C thành chuẩn sạc chung