Intel lấy lại những gì đã mất về tay AMD... thông qua khảo sát phần cứng trên Steam