Khan hiếm RAM DDR5, ASUS chế luôn adapter chuyển RAM DDR4 thành DDR5