Lịch trình ra mắt dòng card RTX 3000 của NVIDIA - RTX 3070 và RTX 3060 chỉ xuất hiện sau tháng 9