Lộ “ảnh thật” bo mạch chủ X570 DARK của EVGA - Chất chơi người dơi