Nếu chỉ xét hiệu năng thực tế, RTX 3090 Ti chỉ đáng giá 814 USD