Nguồn cung chip dư thừa, NVIDIA chuẩn bị tái sản xuất RTX 3080 12GB

1 Like