Nhà sản xuất OEM Trung Quốc mở bán card RTX 3060 "độ" dành cho cày thủ