[PR] Acer Aspire Vero là laptop đi đầu trong việc giảm lượng khí thải nhà kính