[PR] AMD Gathering 2023: Kết nối và Phát triển hệ sinh thái sản phẩm linh kiện tại Việt Nam