[PR] EXPERT CHALLENGE MÙA 2 - Chiến thắng gọi tên Đại học Bách Khoa