[PR] Intel: Hiện thực phổ thông hóa AI sẽ cần đến điện toán hỗn hợp và hệ sinh thái mở