[PR] Intel Ra mắt mảng gia công chip theo hệ thống đầu tiên trên thế giới dành cho kỷ nguyên AI