Quy trình sử lý nước thải Tân Huy Hoàng

Xử lý nước thải là gì

Quá trình Xử lý nước thải là loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi nước thải để đạt đến một mức độ nhất định quá trình này bao gồm các xử lý vật lý, hóa học, và sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm và sản xuất nước thải được xử lý an toàn với môi trường. Sản phẩm đã qua sử lý thường là là một chất thải bán rắn hoặc bùn, mà cần phải xử lý hơn nữa trước khi được thải ra

Hiện nay đối với hầu hết các thành phố, thì các hệ thống thoát nước cũng sẽ mang theo một tỷ lệ nước thải công nghiệp tới các nhà máy xử lý nước thải mà thường đã nhận được tiền xử lý tại các nhà máy để giảm tải ô nhiễm. Nếu hệ thống thoát nước là một hệ thống thoát nước kết hợp thì nó cũng sẽ mang theo dòng chảy đô thị

2. Nguồn gốc của nước thải

Có rất nhiều nơi sinh ra nước thải như ra bởi khu dân cư, tổ chức, cơ sở thương mại và công nghiệp. Nó bao gồm dòng chất thải gia đình từ nhà vệ sinh, phòng tắm, nhà bếp, bồn rửa và được thải bỏ thông qua hệ thống cống rãnh.

Trong nhiều lĩnh vực, nước thải còn bao gồm chất thải lỏng từ ngành công nghiệp và thương mại. Sự tách biệt và tiêu thoát nước của rác thải sinh hoạt thành nước xám và nước đen đang trở thành phổ biến hơn ở các nước phát triển, với nước xám được phép sử dụng để tưới cây hoặc tái sử dụng để xả nhà vệ sinh.

Nước thải có thể bao gồm nước mưa chảy tràn. Hệ thống thoát nước có khả năng xử lý nước mưa được gọi là hệ thống thoát nước kết hợp.

Xem tiếp https://tanhuyhoang.net/xu-ly-nuoc-thaichữ in đậm