RAM DDR5 bắt đầu giảm giá, cơ hội nâng cấp máy đã đến?