RTX 3080 12GB - Nhiều nhân hơn, bộ nhớ nhanh hơn, cày ngon hơn bản gốc 20%