Tin đồn: RTX 3090 Ti chỉ mạnh hơn RTX 3090 từ 5-10%