Tự học llustrator CS6 Phần 2 B6

Bài 6 - Symbol, ánh sáng 3D và Flash

Một Symbol là bất kỳ chi tiết ảnh được sử dụng lại nhiều lần mà không giảm kích cỡ của tài liệu. Hãy xem một Symbol như một con đấu cao su nơi bạn tạo kiểu thiết kế gốc và sau đó tạo nhiều bản sao (instance) của nó cho trang. Mọi instance của một Symbol được liên kết chặt chẽ symbol gốc thông qua panel Symbol. Bạn có thể điều chỉnh diện mạo của các instance Symbol độc lập với Symbol nguồn, điều chỉnh một instance và cập nhật Symbol gốc hoặc biên tập Symbol gốc và làm cho tất cả instance tự động cập nhật.

Như các Pattern, các Symbol có thể được tạo từ bất kỳ đối tượng hoặc hình minh họa và có thể được tái sử dụng lại nhiều lần. Illustraror cũng có một thư viện các Symbol miễn phí có thể truy cập qua panel Symbols mà bạn có thể mở và sử dụng trong công việc. các Symbol có thể được địn tỷ lệ, được di chuyển, được xoay, được tạo sắc độ, được làm cho trong suppts và được áp dụng các style sử dụng họ công cụ Symbol. Thậm chí các Symbol có thể được sử dụng để ánh xạ ảnh vào các đối tượng hiệu ứng 3D.

Nếu bạn gẫu nhiên làm việc với flash, bạn sẽ thích các Symbol Illustrator được sao chép và import vào fiash và sử dụng dễ dàng như thế nào trong các phím (movie) SWF và SVG flash. Thực tế, kể từ CS3, Illustrator đã bắt đầu xem các Symbol theo cùng một cách như flash, điều này làm cho Illsutrator trở thành công cụ hoàn hảo để tạo các hình minh họa mà sẽ được chuyển đổi thành các hoạt hình flash.

Trong chương trình này bạn sẽ học mọi thứ bạn làm việc với các Symbol, ánh sạ các Symbolvaof ảnh 3D và thích hợp các Symbol Illsutrator vào flash.

 1. Panel Symbols

Panel Symbols (Window | Symbols) chứa một tập hợp sáu Symbol mặc định được minh họa trong hình dưới đây:

Sử dụng các nút ở cuối panel Symbols và lệnh trong pane options của menu để thực hiện các hành động sau đây:

 • Symbol libradies menu: Cho phép truy cập tất cả các thư viện miễn phí cuẩ Illustrator.

 • Place Symbol instance: Đặt một instance của Symbol được chọn trên Artboard.

 • Break link to Symbol: Phá vỡ sự liên kết giữa Symbol và instance Symbol và chuyển đổi giữa instance thành ảnh vector có thể biên tập không có sự kết nối trực tiếp với Symbol nguồn.

 • Symbol options: Mở hộp thoại Symbol options, bên trong hộp thoại này, bạn có thể đặt ten cho Symbol, chọn một loại Symbol, xác lập regitration flash và bật các guide cho việc định tỷ lệ 9-slice.

 • New Symbol: Tạo một Symbol mới từ ảnh được chọn trên Artboard.

 • Delete Symbol: Xóa Symbol được chọn ra khỏi panel Symbol.

 • Edit Symbol: Mở Symbol được chọn trong chế dộ islation mode. Các phần biên tập được thực hiện ở đây sẽ được tự động áp dụng vào tất cả instance của Symbol trên Artboard.

 • Redefine Symbol: Thay thế Symbol được chọ trong panel Symbols bằng ảnh được chọn trên Artboard, do đó định nghĩa lại Symbol đó và tất cả các instance của trên Artboard.

 • Duplicate Symbol: Tạo một bản sao chính xác của Symbol được chọn trong panel sSymbols. Để đổi tên bản sao, chọn nó và nhấp nút Symbol options ở cuối panel. Để biên tập bản sao, nhấp nút edit Symbol ở cuối panel.

 • Replace Symbol: Thay thế bất kỳ instance Symbol được chọn trên Artboard bằng một instance của Symbol được chọn trong panel Symbols.

 • Select All Unused: Chọn tất cả Symbol trong panel Symbols đã không được sử dụng trong tài liệu hiện hành.

 • Select All Instance: Chọn tất cả instance Artboard cuẩ Symbol được chọn trong papel Symbols.

Ngoài tất cả nút và lệnh này, bạn cũng có thẻ sử dụng panel control để đặt tên cho các instance Symbol, biên tập Symbol gốc được liên kết chặt chẽ vào instance Symbol được chọn, phá vỡ sự liên kết giữa instance Symbol được chọn và Symbol gốc, tạo một bản sao của instance Symbol được chọn và thay đổi dộ mờ đục instance Symbol được chọn. Bạn có thể hoán đổi instance Symbol được chọn bằng instance của một Symbol khác.

Học Công nghệ thông tin ở Tây Nguyên