Valve phơi bày nội thất Steam Deck, khuyến cáo không tự ý nâng cấp SSD