Vi xử lý AMD Zen 4 "Raphael" cải thiện cảm biến nhiệt và quản lý điện năng