Vi xử lý được cho là Core i5-12400F có hiệu năng xấp xỉ Ryzen 5 5600X với giá chỉ 200 USD