YouTube và Netflix bắt đầu cơ cấu lại băng thông mạng vì đại dịch COVID-19