ZOTAC "vô tình" thêm RTX 3090 Ti vào danh sách hỗ trợ của FireStorm